תנאים כלליים
כללי –
טוס בזול מבית מונה טורס בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "טוס בזול" ) הינה סוכנות נסיעות אשר מוכרת ומארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות בארץ ובחו"ל, בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה.

טוס בזול מבית מונה טורס מתחייבת לבצע כל הזמנה במיומנות ומסירות, ולמסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ע"י ביצוע ההתאמה למבוקש.

טוס בזול מבית מונה טורס אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה ובמיוחד באירועים מסוג: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי טוס בזול מבית מונה טורס מהווה אישורו המלא של הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים הבאים המתייחסים לכלל השירותים השונים.

 

יחד עם זאת, תפעל טוס בזול מבית מונה טורס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, כל הזמנה באתר האינטרנט משמעותה המשפטית תהא כביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות שונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.
 

יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל, תחשב כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד למועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה בלבד.

עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה מטעם ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את הזמנתו ללא חיוב. ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין ובהתאם לדין המצוי בלבד.

  • מובהר, כי אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד החברה ו/או הספק.

 

  • כל הזמנה באתר החברה ו/או באמצעות סיוע סוכן ו/או מוקד טלפוני של החברה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו. מחובתו של כל גולש/לקוח לעיין באופן מפורט בתנאים אלו- להוסיף לחצן שיורד עד למטה כמו בגוגל

כל מידע המופיע ו/או המצויין באתר החברה בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מהספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה.

ביטוח
לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך לרבות פוליסת ביטוח אישי, ביטוח רפואי, ביטוח נסיעה, הטיסה ומטען. יש לבצע את הזמנת הביטוח טרם מועד הנסיעה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות על הלקוח.

ניתן נוסף על האמור לעיל, לבצע ביטוחים מסוג ביטוח מטען\ נסיעות ביטוח ביטולי טיסה ופוליסות רפואיות מורחבות בהתאם למצב רפואי של כל לקוח.

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה –
באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה.

כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני חברת טוס בזול מבית מונה טורס בע"מ אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.

 

כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה שבכוונתם לנסוע, אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.


על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.

בעלי דרכונים אירופאים - הנוסעים לארה"ב - חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב. אי קיום הנוהל הנ"ל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.

באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחראיות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.

יציאת קטינים-  בהתאם לאמנות הבינלאומיות הנהוגות בעולם ובארץ,  קיים איסור על יציאת קטינים מתחת לגיל 18 לחו"ל שלא בלווי הוריהם או אפוטרופוס חוקי, אלא אם צויד הקטין באישור נוטריוני כדין ובהתאם לאישור הנדרש על פי כל מדינה.

טוס בזול מבית מונה טורס בע"מ ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ ולוודא את כלל הפרטים קודם לנסיעה

טיסות- טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חב' התעופה.

האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן או איחור כבודה הינם עפ"י הדין ומוטלים על חברת התעופה ו/או מארגן הטיסות בהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן. לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ספקי השירותים. באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה.

נסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.

על התובלה האווירית של הלקוח וכבודתו יחולו הדינים הרלוונטיים ובהם, בין היתר, חוק התובלה האווירית, אמנת מונטריאול, אמנת ורשה וחוק שירותי תעופה.

לנוחיות הגולשים ניתן לעין בהוראות החוק כמצ"ב בחוק שירותי תעופה.

טוס בזול מבית מונה טורס תעביר למוביל האווירי כל בקשה מיוחדת של הלקוח, אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.


הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברת טוס בזול אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הלקוח. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריותם ובהתאם לאפשרויותיהם.

על נוסע חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל 3 שעות קודם מועד ההמראה. בטיסות פנים יש להתייצב עם תעודה מזהה לפחות כשעה וחצי קודם מועד ההמראה.

לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות הם:

 

  •  20 ק"ג מטען בתא המטען ו- 8 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים -  בטיסות בתוך ישראל 10 ק"ג מטען בתא המטען ו- 5 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים.

יש לשים לב, במקרה בו נרכשו טיסות בחברות Low Cost כאשר תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר נגבה בהתאם למדיניות החברה באופן שונה, חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית המעיד עלתקינות ההיריון ואי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב הצוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה. 

נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בהתאם לאמנות הבינלאומיות על הלקוחה  לעדכן את סוכן הנסיעות בטרם ביצוע ההזמנה.
 
אשרור טיסת חזרה- עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. האחריות חלה על הלקוח במסירת מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי ניתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה.

העברות -העברות הנוסעים משדה התעופה עם הספקת השירות שהוזמן ואושר התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות בלבד תתבצע במרוכז באמצעות אוטובוס אשר ברוב היעדים פועל כמאסף במסלול קבוע בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. ההעברות הינן באחריות הספק ויש לפנות לנציג הספק המקומי בכל מקרה של בעיה.

בתי מלון המחיר המוצג לנופש בארץ הינו המחיר לזוג ללילה, מותנה במינימום לילות, אלא אם צוין אחרת. המחיר המוצג לנופש בחו"ל הינו לאדם בחדר זוגי , אלא אם כן צוין אחרת. במלונות בארץ כניסה לחדרים תהיה החל מהשעה 15:00 (למעט שבת-כניסה במוצ"ש ). שעת עזיבת החדרים תהיה עד השעה 11:00 בבוקר. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר - תאושר סופית על ידי הסוכן בלבד. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

ניקיון ותחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינה באחראיות או בשליטת טוס בזול מבית מונה טורס.

החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות טוס בזול מבית מונה טורס להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.


אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין טוס בזול מבית מונה טורס יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"טוס בזול" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "מונה טורס" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.


במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות "טוס בזול" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
 

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "טוס בזול" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק "טוס בזול" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון. יובהר כי חברת טוס בזול מבית מונה טורס אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.


מיסי לינה –  בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה. על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון. המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומיות על הטלת מס הלינה, זאת בהתאם לרמת המלון.

השכרת רכב- באחריות השוכר לעדכן את טוס בזול מבית מונה טורס אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. דיני תעבורה של כל מדינה ניתן לבדוק באינטרנט או במ.מ.ס.י.

 

הפלגות נופש -בנוסף לכל הוראה אחרת ומבלי לגרוע ממנה, יחולו על הזמנת הפלגות נופש הוראות מיוחדות כמפורט. הזמנה לחדר באוניה היא לחדר מהדירוג הנמוך ביותר הקיים באוניה, אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. לעיתים קרובות חדרים אלו מיועדים לשהייה של 4 אנשים לפחות, והמחיר המופיע באתר מתייחס לנוסע יחיד בחדר שכזה. מועדי ההפלגה הקובעים הם אלו הנקובים במסמכי העלייה לאוניה, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מסוכן הנסיעות מטעם החברה או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי מועדי ההפלגה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר. על המזמין להתייצב בדלפקי הקבלה להפלגה בנמל המוצא 3 שעות לפני שעת ההפלגה המיועדת. על המזמין להופיע להפלגה כשבידו דרכון ישראלי תקף לששת החודשים שלאחר מועד ההפלגה וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארצות היעד.

סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים. זמני שהותם של המפליגים ביבשה אינם נמצאים באחריותו של מפעיל ההפלגה, והוא אינו אחראי לנזק שייגרם למפליגים במהלך זמנים אלו. על המזמינים להקפיד לשוב לאוניה בזמן המדויק בו נתבקשו לעשות כן.
 
טיולים מאורגנים- המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.

הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם כתנאי להרשמה לטיול.

מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים או במקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.

המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד. מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן אלו עלולות להשתנות בכל עת.

במקרה של בקשה מיוחדת ימולאו הכללים כאמור לעיל בגין כל בקשה נוספת ו/וא בכל בקשה חיונית ו/או לצרכים אישים ועל פי הודעה מראש. כל הוראה אחרות כאמור לעיל המצוינות בתנאים הכללים לעיל יחולו בשינויים המתבקשים כאמור ביחס לטיול מאורגן לרבות תנאי הביטול והשינויים אשר יחולו על כל הזמנה.

חיובים וביטולים - מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה (ראה טבלת ביטולים.

המחירים המופיעים באתר טוס בזול הינם מחירים סופיים אשר כוללים מיסים והיטלים.  

המחירים באתר הינם להזמנות אונליין בלבד. לקוחות המבקשים שירות וייעוץ טלפוני בנוסף יחוייבו בדמי טיפול על סך 8$ לאדם.ההזמנות באתרטוס בזול הינן מאובטחות לחלוטין.

**עדכון ביחס להתפרצות נגיף הקורונה**

במקרה של ביטול ו/או שינוי ו/או כל פעולה המבוצעת על ידי הסוכן לרבות החזרים כספיים הכרוכים בפעולת סוכן אל מול ספקי השירות ו/או חברת התעופה בעקבות הנגיף או מוצרים אחרים שספקי שירות מבטלים ללא דמי ביטול בגין הנסיבות, ייגבו 25$ לנוסע/מזמין דמי טיפול.
בנוסף, על פי הוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע- הוראת שעה) הממשלה אישרה התיקון לחוק התעופה בהארכת מועד ההחזר על טיסה שבוטלה מ- 21 ימים ל- 90 ימים.

במידה וישנם ילדים בהזמנת הטיסה/ החבילה, חובה על הלקוח לעדכן את טוס בזול. במידה וישנה הנחה, היא תקבע על-ידי הספק בהתאם לגיל.

במידה וקיימת אי התאמה במחירים המופיעים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר שיקבע הוא על-פי מוקד ההזמנות. במידה ותוגש בקשה לתשלום ההזמנה על-ידי מי שאינו אחד הנוסעים, התשלום יבוצע במזומן או בהעברה בנקאית בלבד.

התשלום יבוצע לפי שער המכירה להעברות והמחאות גבוה כפי שמופיע על-ידי בנק בישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום.

פרט להזמנת שירותי תיירות נוספים, כגון: שירותי לינה, שייט והשכרת רכב שלא נרכשו במסגרת חבילת נופש, הכוללת כרטיסי טיסה, אשר לגביהם התשלום יבוצע לפי שער מזומנים גבוה כפי שמופיע על-ידי בנק ישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום.

חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב.

מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין טוס בזולמכוח ההזמנה. מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.

לידיעתכם - זיכויים יינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של טוס בזול ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר.

לרשותך דרכים שונות להודיע על ביטול עסקה כאמור בדף ביטולים.

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', בין היתר, כמפורט להלן.

חוק הגנת הצרכן מגדיר "עסקת מכר" באופן הבא:

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן:"החוק"), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב או בעל פה בדרכים המנויות באתר ו/או בחוק, באמצעות הדוא"ל או פקס או במסירה טלפונית לנציג החברה לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים - שאינם ימי מנוחה - ממועד ביצוע העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, ספקי תיירות אחרים וטוס בזול.

בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות" או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:

  1. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
  2. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
  3. תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
  4. תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

לנוחיות המזמין - מצ"ב העתק נוסח חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של טעות הוא המחייב נוסחו המלא של החוק.

לכל ההזמנה שלא צוין לגביה דמי ביטול שלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ושלא ננקב מחיר הביטול, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה.

כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971
כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.

סמכות השיפוט -  המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד טוס בזול מבית "מונה טורס בע"מ" ו/או מי מטעמה וגם/או יחד צדדים שלישי, תהא לבתי המשפט ואך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו, באזורו מצוי הסניף המרכזי של החברה.

התיישנות- בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.

דמי ביטול כללים-
דמי ביטול מלונות וחבילות נופש בישראל:

ביטול הזמנה עד 14 יום לפני מועד האירוח יחויב ב- 100 ₪ לאדם ו/או בהתאם למדיניות המלון.

ביטול הזמנה 14 יום ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 25% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.

ביטול הזמנה 7 ימים ומטה לפני מועד האירוח יחויב ב- 50% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.

אי הגעה למלון תחויב ב– 75% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון
בנוסף לדמי הביטול הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ₪ לחדר.

דמי ביטול/ שינוי לחבילת נופש לחו"ל עם טיסות שכר דמי הביטול נקבעים על ידי הספקים השונים, וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם.

מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן. כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון האתר ולאשרו בתום ביצוע הזמנתך.
 
חברת טוס בזול מבית מונה טורס מאחלת לך חופשה מהנה!