תנאים כלליים

תנאים כלליים

טוס בזול מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהעסקה. במקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע כל תענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו.
תקנות וחוקים המקובלים בענף הנסיעותשימו לב לתנאי הספק בעניין טיסות שכר והיתכנות שינויים במוביל האווירי ובשעות הטיסות,

חשוב לוודא כי לכל הנוסעים ישנם דרכון ישראלי בתוקף לפחות חצי שנה ממועד החזרה,

ייתכנו חיובים נוספים של מס מקומי הנגבה ע"י המלון בהתאם לתקנות המקומיות,חובה עליכם לבדוק את המלון המאושר על ידכם מבחינת מיקומו, רמתו וההמלצות לגביו בטרם תאשרו את ההזמנה,

מומלץ מאד לעשות בהקדם ביטוח נסיעות ולוודא שהפוליסה מכילה כיסוי דמי ביטול במקרה של אירוע רפואי ע"פ תנאי הפוליסה !!!

לאחר ההזמנה ברגע שמתקבל אצל הספק אישור למלון המבוקש ההזמנה נסגרת,

במידה והמלון שביקשתם לא יאושר, יוצעו לכם מלונות אלטרנטיביים קרובים ככל הניתן למלון המבוקש בהתאם להיצע המלונות הזמינים, לשיקול דעתכם.


חובה על הלקוח לודא כי ברשותו דרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני "טוס בזול" אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי.
חובה על הלקוח למסור את שמות הנוסעים לסוכן הנסיעות, בדיוק כפי שהם מופיעים בדרכון בלועזית, לרבות שינוי שם משפחה בדפי הדרכון באם ישנו
ללקוח ששכר רכב בחו''ל חובה להצטייד ברישיון נהיגה בינ''ל וכרטיס אשראי בינ''ל על שם הנהג שרשום על הרכב, כמו כן לציין את גיל הנהגים.
בנוסף עליו לידע את סוכן הנסיעות לאילו מדינות בכוונתו להיכנס עם הרכב
חובה על הלקוח לקחת בחשבון כי זמני הטיסות אינם סופיים ונתונים לשינוי
חובה על הלקוח לאשר את טיסתו 72 שעות לפני חזרתו ארצה
באחריות הלקוח להגיע לטיסה 3 שעות לפני ההמראה
לקוח שירצה לבטל עיסקה שהזמין ישלם דמי ביטול. (ראה פירוט בהמשך). לקוח שלא עלה לטיסה מסיבה כלשהיא יפסיד את כל כספו ולא יקבל עיסקה חלופית
קבלת חדרים במלון עד השעה 14:00 ופינויים עד השעה 12:00
-על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו.
-במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא חברתנו בעלות הפסד הארוחות.
-במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי "טוס בזול", לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברתנו אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה

"רישום יתר", הן לעניין טיסה והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי בטיסה למרות הזמנתכם.
חשוב! בטיסות צ'רטר(שכר) יתכנו שינויים בזמני הטיסות. המוביל מתחייב
לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע בזמן מתקבל על הדעת. המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה מוקדמת להשתמש במובילים אחרים כממלאי מקום ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס.

ביטול הזמנה - חובה להעביר ביטול הזמנה בכתב ולוודא קבלתה ע"י הסוכן, בהתאם להוראות החוק. כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאילבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבע עשר ימיםמיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעיל לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבעלמתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף14ג(ג) כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים לכל אדם, לפי הנמוך מבינהם.ההוראות לעיל לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק יחולו רק על מי שרכש את השירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
לכל ההזמנות שאינן נופלות להוראות החוק, יהיו דמי הביטול לפי קביעת הספקים, ודמי טיפול המקובלים בסוכנות התיירות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוקהוא זה המפורט והמעודכן בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

דמי שינוי - בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכד') ביוזמת הנוסע, הנוסע יכול להידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים על פיתנאי ספקי השירותים. פרטי הסוכן המקומי במדינות היעד יפורטו על גבי השובר. הנוסע יישא בכל שינוי בעלות מרכיבי הטיול לרבות מחיריכרטיסי הטיסה לפי הצורך.כללים נוספים

אזהרה : השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18 ומעלה!
היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ודלתא טורס תיירות ונופש בע"מ ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה ( אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר וענין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בענין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.
החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים , אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים. על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני ,נכון , מלא, ומדוייק ואולם אין היא אחראית כלשהו לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות .

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל תניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

מוצהר בזאת כי החברה הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20% בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין.

מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של דלתא טורס תיירות ונופש בע"מ, וכי לאיש , פרט לה, אין כל זכות קניינית בו!

נוהל טיפול בהזמנה

לאחר בחירת המבצע המתאים, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום
הזמנתך מגיע לסוכן האחראי במשרד , המטפל בה מול ספקי השרות הרלוונטיים.
ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם.
האישור הסופי ימסר לכם ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב או בדוא"ל.
מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול.עם קבלת אישור הספק תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

אי הופעה

אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור - יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.איחורים

על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות לרבות טיסות ,בתי מלון וחברות להשכרת רכב - ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה.

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה ועל הנוסע ללבנו ישירות מול ספק השירותים.

ביטולים

מרגע ההזמנה - אין ביטולים וכל ביטול , בכל מועד,יגרור חיוב מלא בגין כל השירותים המוזמנים ללא כל יוצא מן הכלל.

שינויים

מרגע ההזמנה - אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי . לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה .
אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.

המחירים

כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי.
המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער המזומנים הגבוה ביום התשלום בפועל.
המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב .

תלונות, תביעות והחזרים

אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.במקרה של תלונה ישלח הלקוח את תלונתו בכתב קרי או בהדפסה לחברת דלתא טורס והיא מצידה תעביר את התלונה לספק השירותים הרלונטי, ונדאג לתת את תגובת הספק ללקוח תוך זמן סביר. החברה איננה אחראית כלשהו לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל. כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ. מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בת''א או בנתניה - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.